PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A REALIZÁCIA PROJEKTOV

Projekty záložných napájacích systémov

 • zdroje neprerušovaného napájania - UPS (výber vhodného typu UPS, výber optimálneho výkonu UPS, návrh doby zálohovania, elektrické pripojenie, priestorové umiestnenie, rozvádzač R-UPS)
 • náhradné zdroje elektrickej energie, motorgenerátory - MG (výber vhodného typu MG, návrh vzduchotechniky a výfukového potrubia, výber optimálneho režimu prevádzky, elektrické pripojenie, priestorové umiestnenie, silový rozvádzač R-ATS, distribučný rozvádzač)
 • rotačné UPS - DRUPS (výber vhodného typu DRUPS, výber vhodnej konfigurácie zapojenia, návrh vzduchotechniky a výfukoveho potrubia, elektrické prepojenie, priestorové umiestnenie, návrh silových a distribučných rozvádzačov)

Zálohovanie dátových centier

 • konzultačná činnosť
 • návrh zálohovania podľa štandardov TIER I, II, III, IV

Všeobecná elektroprojekcia

 • elektroprojekty rodinných domov
 • NN, VN prípojky
 • trafostanice
 • priemyselné aplikácie: napájanie motorov, priemyselných strojov
 • NN rozvádzače: distribučné, prepínacie, vlastnej spotreby
 • bleskozvody a uzemnenia
 • elektroprojekty výrobných hál
 • vnútorné a vonkajšie osvetlenie

Fotovoltika

 • vypracovanie prvotnej štúdie: (návrh počtu fotovoltických panelov, správny výber typu fotovoltických panelov v závislosti od prostredia umiestnenia, výber typu fotovoltických striedačov v závislosti od typu a počtu fotovoltických panelov, výpočet energetickej výnosnosti so započítanými predpokladanými stratami)
 • výpočet ekonomickej návratnosti, pomocou sofistikovaného ekonomického programu 
 • vypracovanie kompletnej žiadosťi pre Distribučnú spoločnosť
 • zabezpečenie štúdie pripojiteľnosti do distribučnej siete 
 • zabezpečenie projektu pre stavebné povolenie (rozmiestnenie fotovoltických panelov, fotovoltických striedačov, kabeláž DC-AC, NN-VN, ochrana pred bleskom a prepätím ...)
 • realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia

Ochrana pred bleskom a prepätím

 • manažerstvo rizika škôd, vzniknutých zásahom blesku, podľa STN EN 62305-2, na základe čoho je možné optimalizovať, minimalizovať, prípadne až vynechať ochranu pred bleskom a ušetriť nemalé finančné prostriedky
 • samotná ochrana pred bleskom a prepätím, podľa súboru noriem          STN EN 62305-1,2,3,4

 Projekty merania a regulácie - MaR

 • projektovanie riadiacich technológií vykurovania, chladenia, ventilácie, osvetlenia, diaľkového riadenia a merania technologických častí